Oznámení o projektu přeměny společnosti JAMASTAV MORAVIA s.r.o.

Oznámení o uložení projektu přeměny společnosti JAMASTAV MORAVIA s.r.o. se sídlem Vojtěchov 11, 798 55 Hvozd, IČ 01586548 do sbírky listin obchodního rejstříku s upozorněním pro věřitele na jejich práva podle § 35 až 39 zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů

 

Společnost JAMASTAV MORAVIA s.r.o., se sídlem Vojtěchov 11, 798 55 Hvozd, IČ 01586548, tímto oznamuje, že v první polovině července 2015 byl do sbírky listin obchodního rejstříku zaslán projekt přeměny společnosti ve smyslu ust. § 1 a § 2 písm. d) ve spojení s ust. § 360 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, na jehož základě dojde podle záměru schváleného rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 8.7.2015 k přeměně společnosti změnou její právní formy ze společnosti s ručením omezeným na společnost akciovou. Tento projekt bude zveřejněn ve sbírce listin obchodního rejstříku.

 

Přeměnou společnosti ve formě změny její právní formy společnost jakožto právnická osoba nezaniká a ani nepřechází její jmění na právního nástupce, pouze se mění její vnitřní poměry a právní postavení jejích společníků.

 

Věřitelé společnosti, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do 6-ti měsíců ode dne, kdy se zápis přeměny do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku přeměny zhorší dobytnost jejich pohledávek. Marným uplynutím této lhůty toto právo zaniká.

 

Nedojde-li mezi věřitelem a společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dodatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky.

 

Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku přeměny podstatným způsobem sníží dobytnost jeho pohledávky a společnost neposkytne přiměřené zajištění, může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem přeměny do obchodního rejstříku.

 

Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé,

a) kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení,

b) kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele, nebo

c) jejichž pohledávky vznikly až po zápisu přeměny do obchodního rejstříku.

Společnost prohlašuje a potvrzuje, že nevydala vyměnitelné ani prioritní dluhopisy a ani jiné účastnické cenné papíry nebo účastnické zaknihované cenné papíry a ani žádné akcie, s nimiž jsou spojena zvláštní práva, a že se tak ust. § 37 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, nepoužije.

Společnost dále prohlašuje a potvrzuje, že nevydala žádné dluhopisy podle zvláštního zákona, a že se tak ust. § 38 zákona č. 125/2008 sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, nepoužije.