Zaknihování akcií společnosti

Valná hromada společnosti JAMASTAV MORAVIA a.s. rozhodla o zaknihování akcií

Rozhodnutí valné hromady o zaknihování akcií společnosti. JAMASTAV MORAVIA a.s. (dále jen Společnost), se sídlem Vojtěchov 11, Hvozd 798 55, IČ : 01586548, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7412, dne 10. 4. 2017 rozhodla o změně stanov Společnosti, a to konkrétně o přeměně svých 20 ks kmenových listinných akcií na jméno na akcie zaknihované a přeměny 60 ks prioritních akcií na jméno na akcie zaknihované. V souladu s § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jsou akcionáři povinni odevzdat své akcie Společnosti a současně sdělit číslo majetkového účtu zřízeného v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů (CDCP), na který budou jejich zaknihované akcie zaevidovány, a to ve lhůtě do 2 měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Obchodním věstníku.

Bc. Jakub Malý, statutární ředitel,